Svářečský dozor

SD je komplexní soubor opatření ve firmě vedoucí k zajištění kvality ve vztahu k ISO 3834, je výhradní odpovědností výrobce, který musí jmenovat alespoň jednoho pracovníka SD. Je odpovědný za celou oblast technologického procesu svařování a za činnosti související se svařováním při provádění svařovaných výrobků.

Činnosti svářečského dozoru

 • Vyjadřovat se k návrhu znění obchodní smlouvy (kontraktu)
 • Určovat vhodnost subdodavatelů z hlediska jejich odborné připravenosti i způsobilosti personálu a aktuální úrovně vybavenosti výrobním a kontrolním zařízením
 • Stanovovat vhodnost svařovacích zařízení, polohovadel a přípravků k výrobě a dohlížet na jejich funkčnost, bezpečnost a spolehlivost
 • Zpracovávat technologické postupy svařování WPS, pájení BPS i pro rovnání svařenců, instrukce, směrnice, plány jakosti a výroby ve vztahu ke svařování, pájení a rovnání i plány kontrol a zkoušek, protokoly o dozoru nad komplexním zabezpečením jakosti (kvality) při svařování (pájení) i souvisejících procesech. Podílet se na zpracování komplexních výrobních postupů
 • Taktéž vést průkazný „Svářečský deník“ k dokladování svářečské výroby
 • Podílet se na ověřovacích zkouškách specifikací svařovacích (pájecích) postupů WPS (BPS) a na jejich schválení protokolem WPQR, BPAR, při jejich řízení, provádění a schvalování zkušební organizací (dozorčí, inspekční organizací)
 • Organizovat a provádět vzdělávání, školení a přezkušování svářečů, páječů, svářečských operátorů a seřizovačů i svářečských pracovníků, udržovat doklady jejich odborné způsobilosti (osvědčení) v aktuálně platném stavu, v závislosti na rozsahu jejich oprávněné pracovní činnosti
 • Řídit a koordinovat činnost svářečských kontrolorů, svářečů, páječů, svářečských operátorů (seřizovačů) a svářečských pracovníků
 • Povolovat, řídit a koordinovat činnost při svařování v mateřské firmě, kooperujících firmách, na stavbě i montáži
 • Zúčastňovat se pravidelných školení svářečských dozorů pořádaných zkušební, dozorčí a inspekční organizací, udržovat si aktuální stav znalostí a informací, zejména o technických normách, předpisech, o bezpečnostních, technických a právních požadavcích na svařované výrobky (svařované konstrukce a technická zařízení) i o souvisejících výrobních, technologických a kontrolních procesech
 • Schvalovat (stanovovat) technologičnost provedení konstrukční (projekční) dokumentace svařovaných výrobků (konstrukcí, zařízení) ve spolupráci s konstruktérem (projektantem)
 • Podepisovat výkresovou (konstrukční) dokumentaci svařenců k provádění (uvolnění) do výroby a označit tuto razítkem svářečského dozoru
 • Schvalovat, event. navrhovat ve spolupráci s oprávněným technikem (technologem) pro tepelné zpracování vhodnost používaných procesů tepelného zpracování na svařovaných výrobcích, předepsaných ve výrobní (montážní) dokumentaci
 • Ověřovat při přejímce jakost dodaných základních, přídavných a pomocných materiálů ke svařování ve výrobě a předepisovat systém jejich skladování i vydávání do výrobního procesu
 • Spolupracovat s pracovníky kontroly (ověřování jakosti) na předpisech kontroly a stanovení kontrolních postupů i metod efektivního zkoušení svarových spojů, v souladu s výrobkovou normou, harmonizovanou normou, event. jinými technickými předpisy pro zabezpečení požadované jakosti, bezpečnosti, spolehlivosti a životnosti svařovaných výrobků
 • Provádět přejímky (inspekční činnost) svařovaných konstrukcí, zařízení, výrobků dle ČSN EN ISO 17 020 (inspekci typu B, C) a dle ČSN EN 10 204 - tab. 1 potvrzování dokumentů kontroly 3.1 a 3.2, dle ČSN P ENV 1090-1 aj. výrobkových norem
 • Shromažďovat komplexní dokumentaci o svařování a souvisejících procesech z výroby konstrukcí, technických zařízení (výrobků) a zabezpečovat její archivaci po dobu 10 let dle zák. č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších a souvisejících předpisů


 • Podle normy ČSN EN ISO 14 731

Dozorujeme následující metody dle EN ISO 4063:
 • 111 - Ruční obloukové svařování obalenou elektrodou
 • 121 - Svařování pod tavidlem drátovou elektrodou
 • 131 - Obloukové svařování tavící se elektrodou v inertním plynu, MIG svařování
 • 132 - Obloukové svařování tavící se plněnou elektrodou v inertním plynu
 • 133 - Obloukové svařování tavící se plněnou elektrodou s kovovým práškem v inertním plynu
 • 135 - Obloukové svařování tavící se elektrodou v aktivním plynu, MAG svařování
 • 136 - Obloukové svařování plněnou elektrodou v aktivním plynu
 • 138 - Obloukové svařování plněnou elektrodou s kovovým práškem v aktivním plynu
 • 141 - Obloukové svařování wolframovou elektrodou v inertním plynu, WIG, TIG svařování
 • 142 - Obloukové svařování wolframovou elektrodou v inertním plynu bez přídavného materiálu
 • 143 - Obloukové svařování wolframovou elektrodou v inertním plynu s plněnou elektrodou nebo tyčí

Napište nám

Partneři

Napište námVyplňte níže ležící kontaktní formulář a co nejdříve se vám ozveme

2016 © JP-Welding.cz | správce webu
Website by JIWebdesign